Asiakkuuksien kehittäminen

Asiakkuuksien systemaattinen johtaminen ja kehittäminen koko elinkaaren ajan luo perustan niin myynnin kannattavalle kasvulle, asiakaskokemuksen parantamiselle kuin asiakasuskollisuudellekin.

Analysoimme asiakkuuksien ja asiakkuudenhallinnan tilan elinkaaren eri vaiheissa (potentiaaliset, uudet, kehittyvät, passivoituvat, menetetyt) ja luomme strategisen näkemyksen niiden kehittämisestä. Autamme määrittelemään niin strategiset kuin operatiiviset tavoitteet sekä laadimme kanssanne suunnitelman sekä asiakkuuden hoitomallit tavoitteisiin pääsemiseksi.

Dagmar Stories auttaa teitä myös toteuttamaan hoitomallien mukaisen kohdennetun viestinnän ja mainonnan toimenpiteet niin digitaalisessa kuin perinteisessäkin toimintaympäristössä.

Autamme kehittämään asiakkuusmarkkinointianne jatkuvasti tulosten perusteella sekä automatisoimaan toimenpiteet markkinoinnin automaatiojärjestelmien avulla. 

 
Uusasiakashankinta

Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne? Kuinka tavoitat heidät? Miten saat heidät kiinnostumaan yrityksestänne ja tuotteistanne tai palveluistanne? Missä vaiheessa ostoprosessia tai asiakkuuden elinkaarta ostaja on? Vai onko ostaja jo itseasiassa asiakkaanne?

Uusasiakashankinnassa pyritään yhä paremmin hyödyntämään tietoa ja ymmärrystä asiakkaista ja heidän käyttäytymisestään. Jotta markkinointimixiä onnistutaan optimoimaan, tulee yhä tarkemmin ymmärtää, missä asiakkaita on kohdattava, milloin he ovat viestinnälle alttiita ja millainen viesti on heille relevantti. Digitaalisuus ja etenkin mobiilin vahva kasvu on muokannut asiakkaiden käyttäytymistä. Polku kiinnostuksen heräämisestä kohti ostoa ei ole enää suora moottoritie, vaan enemmänkin kimurantti vuoristotaival.

Digitaalisuus on tuonut mukanaan myös yhä paremmat mahdollisuudet tunnistaa asiakkaan ostoprosessin vaihe sekä mitata onnistumistamme. Voimme esimerkiksi arvioida verkkosivuilla, mihin segmenttiin asiakas käyttäytymisensä perusteella kuuluu ja muokata viestejämme ja verkkosivujamme automaattisesti sen mukaan. B2B-asiakkaalle voimme suunnitella houkuttelevaa sisältöä ja luoda liidikoneen, joka ulottuu verkkosivuilta CRM-järjestelmiin saakka.

Olennaista on tuntea yhä nopeammin toimenpiteittemme tehokkuus ja oppia tehdyistä valinnoista. Näin voimme muokata ratkaisujamme jopa kampanjan aikana sekä varmistaa jatkuvan, kustannustehokkaan markkinointiviestinnän esimerkiksi hakukonenäkyvyyden ja ohjelmallisen ostamisen avulla.

Näistä ja muista keinoista hankkia uusia asiakkaita yhä kustannustehokkaammin kuulet lisää asiantuntijoiltamme, joilla on vuosien kokemus niin B2C- kuin B2B-liiketoiminnan kasvattamisesta.

Ota yhteyttä: sami.aittovaara@dagmar.fi
 
Asiakkuuksien arvon kasvattaminen

Ketä ovat parhaat asiakkaanne? Kuinka paljon eri asiakassegmentit tuovat liikevaihtoa? Onko asiakaskannattavuudessa eroa? Millä tavoin voimme palvella asiakkaitamme paremmin ja kehittää asiakkuuksien arvoa?

Nykyasiakkaittenne arvoa voidaan kasvattaa paremmalla asiakasymmärryksellä ja sen pohjalta tehdyillä toimenpiteillä. Saatavilla olevaa dataa analysoimalla voidaan luoda hoito-ohjelma, joka ottaa huomioon asiakkaittenne koko elinkaaren, alkaen jo ennen ensimmäistä ostoa.

Asiakkuusmarkkinointiohjelmassa määrittelemme mitattavat tavoitteet, kohderyhmät, sisällöt ja viestintäkanavat eri kohderyhmille, samoin kuin seurantamallin, joka mahdollistaa nopean reagoinnin ja vaikkapa automatisoituja viestintäketjuja eri kohderymille.

Digitaalisuus ja erityisesti mobiiliteknologia mahdollistavat uudenlaisia asiakkuuskonsepteja ja palkitsemismalleja. Asiakkaitanne voidaan esimerkiksi palkita aktiivisuudesta ja suosittelusta tai etuja voidaan tarjota lokaatioperusteisesti. Evaluoimme nykyisen kanta-asiakasohjelmanne ja arvioimme kuinka sitä kannattaa kehittää, tai kannattaako se mahdollisesti jopa lopettaa, sillä kokemuksemme mukaan kanta-asiakasohjelmat eivät useinkaan kata niistä koituvia kustannuksia.

Markkinoinnin automaatioratkaisut mahdollistavat erilaisten kohderyhmien sekä automatisoitujen triggereiden rakentamisen asiakasviestintäänne. Näin viestintää voidaan kohdentaa tarkemmin ja automatisoida jatkotoimenpiteitä esimerkiksi viesteihin reagoinnin mukaan.

Ota yhteyttä: sami.aittovaara@dagmar.fi

 

Asiakaskanta‐analyysit

Asiakkuuksista kertyy jatkuvasti dataa, jota voimme auttaa hyödyntämään tehokkaammin asiakasymmärryksen luomisessa ja liiketoimintanne kehittämisessä.

Ymmärrystä saadaan lisättyä esimerkiksi asiakkaiden demografioista, ostohistoriasta tai tuotekäytöstä. Segmentoimalla asiakkaitanne em. kriteereillä voimme helposti nähdä, missä asiakkuuksien kehittämisenne keskeiset haasteet ovat ja miten ne tulisi ratkaista.

Analyytikkomme murskaavat asiakasdatanne helposti ymmärrettävään muotoon ja strategisiksi toimenpidesuosituksiksi, olipa kyseessä asiakkaan ostohistoria, verkkokäyttäytyminen tai vaikkapa markkinointirekisterin viesteihin reagoiminen.

Valjastetaan yhdessä asiakasdata yrityksenne kehittämiseen. Näin voit perustaa päätöksesi tietoon olemassa olevista asiakkaistanne.

Ota yhteyttä:  mikko.koski@dagmar.fi

 

Asiakaspoistuman ehkäisy

Nykyasiakkaiden pitäminen on aina edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Voit parantaa asiakaspitoanne tunnistamalla poistumassa tai passivoitumassa olevat asiakkaat etukäteen ja kohdistamalla heille toimenpiteitä asiakassuhteen jatkamiseksi. Samoin, voit tunnistaa jo poistuneista asiakkaista ne kohderyhmät, joiden houkuttelu takaisin voi olla helpompaa tai sen ajankohdan, milloin takaisin tuleminen on todennäköisempää.

Asiakasdatan perusteella voimme laskea jokaiselle asiakkaalle poistumistodennäköisyyden (nk. churn-mallit) ja suunnitella räätälöityjä hoitomalleja poistuman ehkäisyyn. Näin pystyt pitämään paremmin kiinni nykyisistä asiakkaistasi.

Ota yhteyttä: sami.aittovaara@dagmar.fi