Markkinointiviestinnän suunnittelu ja optimointi

Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu alkaa määrittelemällä yhdessä tavoitteet sekä tekemällä tarvittavan laajuinen nykytila-analyysi, jossa hahmotetaan tärkeimmät ratkaistavat haasteet. Niiden pohjana hyödynnämme tietoa ja analyysejä aiemmista toimistanne sekä kuluttaja- ja kohderyhmädataa.

Kanavasuunnittelussa arvioimme laajasti omia ja ansaittuja kanavianne sekä ostettua mediaa: missä kanavissa saatte jaettua sisältöjänne halutulle kohderyhmälle parhaiten. Kuvaamme toimenpiteen kulun ja mekanismit, eli kampanjan ekosysteemin.

Eri kanaville asetamme omat tavoitteensa, roolin kampanjassa sekä onnistumisen mittarit. Varmistamme, tarvittaessa yhdessä muun kumppaniverkostonne kanssa, että kaikkiin kanaviin saadaan oikeanlaiset, tavoitetta tukevat sisällöt ja että jokaisesta mukana olevasta kanavasta saadaan jatkuvaa dataa toimenpiteiden onnistumisesta.

Kunkin yksittäisen kanavan suunnitteluun (esimerkiksi liittyen sosiaaliseen mediaan, verkkopalvelun kehittämiseen, videosuunnitteluun tai suoramainontaan) saat tueksesi erikoisosaamista ja työkaluja, joita hyödynnetään tarvittavassa laajuudessa.
 

Ota yhteyttä: krista.elopuro@dagmar.fi
 
Kommunikaatiostrategiat

Kommunikaatiostrategia ohjaa kaikkea markkinointiviestintänne suunnittelua. Autamme johtamaan sen liiketoimintanne ja markkinointiviestinnän tavoitteista, hyödynnämme useista eri tutkimustietolähteistä ammennettua näkemystä asiakkaistanne, tuotteenne tai palvelunne ostoprosessista, kilpailutilanteestanne, toimialastanne ja viestinnän haasteistanne.

Strategisessa suunnittelussa keskeisiä päätöksiä ovat missä, milloin, miten usein ja millä tyylillä kohderyhmä kohdataan sekä mikä on eri kanavien rooli kokonaisuudessa. Linjaamme mediamainonnan roolien ohella myös keinot, joilla omia medioitanne hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaanne valjastetaan sanansaattajiksenne.
 

Ota yhteyttä: krista.elopuro@dagmar.fi

 
Markkinointikonseptit ja luovat toteutukset
Suunnittelemme halutessasi myös luovan toteutuksen. Olipa tavoitteesi saada asiakkaat kuluttamaan aikaa brändinne parissa ja jakamaan sen ympärille rakennettuja sisältöjä tai ostamaan tuotteitanne tai palvelujanne. Luovat toteutukset mahdollistavat lisäarvon luomisen brändeille: nyt asiakkaat odottavat yllätyksellisyyttä, merkityksellisyyttä ja bränditekoja. 
 
Dagmar Storiesista saat saman katon alta innostavan tiimin markkinoinnin eri osa-alueiden ammattilaisia. Suunnittelemme ja rakennamme yhdessä monimedialliset markkinointiviestinnän konseptit integroitumaan saumattomasti muuhun markkinointiinne. Toteutamme sisältömarkkinoinnin kokonaisuudet monimediallisista toteutuksista tapahtumiin – esimerkiksi kampanjasivustot, kuva- ja videokonseptit sekä tuotannot, sisältöyhteistyöt, natiivimainonnan ideat, promootiotuotannot, visuaaliset uudistukset ja graafiset toteutukset.
 
Markkinoinnin murroksessa laadukkaan konseptoinnin ja tuloksellisen luovuuden merkitys korostuu. Tarjolla on nyt enemmän kuin koskaan uusia mahdollisuuksia löytää kilpailuetuja ja luoda asiakkaillenne huikeita asiakaskokemuksia, jotka parhaimmillaan käynnistävät pitkään kestävän asiakassuhteen – ja tuottavat liiketoiminnallenne haluttuja tuloksia.

Ota yhteyttä, niin autamme sinua luomaan maailmanluokan asiakaskokemuksia: viivi.lehtonen@dagmar.fi

Sisältömarkkinointi
Uskomme, että tarinoilla ja teoilla on suuri merkitys. Ja siksi sisällön pitää olla tavoitteellista ja asiakasymmärrykseen pohjaavaa. Luomme vaikuttavan ja aidon sisällön oikeisiin kanaviin tai koordinoimme sen tuottamiseen parhaat kumppanit.
 
Autamme kehittämään verkkopalvelusisältöjänne vastaamaan asiakkaittenne odotuksia ja tukemaan myyntiänne. Saat tukea ja ideoita sisältökonsepteihin kampanjasivuista kuva- ja videotuotantoihin sekä some-aktivointeihin. Suosimme sosiaalisen median, liikkuvan kuvan, visuaalisten toteutuksien sekä uusien kanavien ja työkalujen käyttöä.
 
Haasta meidät kehittämään sisällöistänne tuloksekkaita ja ideoimaan brändillesi uutta, strategiasta aina toteutukseen asti.
 
 
 
Sosiaalinen media
Sosiaalisen median suunnitteluprosessimme lähtee vahvasti datasta ja kohderyhmäymmärryksestä. Tiedämme, miten asiakkaanne käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa ja miten heitä kannattaa lähestyä. 
 
Toimimme tavoitteellisesti, konseptien luovuudesta tinkimättä. Johdamme sosiaalisen median mittarit liiketoimintanne tavoitteista ja annamme avaimet tulokselliseen sosiaalisen median presenssiin. Ota yhteyttä, olitpa vailla sosiaalisen median strategiaa, valmennusta tai sosiaalisen median mainonnan suunnittelua. Autamme sinua perustamaan Facebook-sivut, linjaamaan niiden sisällöntuotannon ja saat meiltä myös Community management –palvelut. Ideoimme ja tuotamme applikaatiot sekä sosiaalisen median ympäristöissä toimivat kuvat ja videot.
 
Autamme ryhtymään vuoropuheluun nykyisten ja potentiaalisten asiakkaittenne kanssa ja antamaan heille aihetta keskusteluun ja suositteluun. Integroituna muuhun kampanjasuunnitteluun saat myös sosiaalisesta mediasta parhaat tehot irti.
 
 
Lue lisää:
 
Tulospohjainen markkinointi
Tulospohjainen markkinointi on jatkuva, oppiva prosessi, jossa oikein asetut tavoitteet ja mittarit ovat avainasemassa. Eri lähteistä saatava data ja siitä tehty analysointi ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Parhaimmillaan jatkuva tuloksellinen markkinointi auttaa kasvattamaan muiden markkinointitoimenpiteiden tehoa, tuo kilpailuetua ja vauhdittaa verkko- sekä kivijalkamyyntiä.
 
Tavoittelitpa prospekteja sisältöjesi äärelle, liidejä tai suoraan myyntiä, saat tueksesi vankkaa osaamista ja kokemusta tulospohjaisen markkinoinnin keinovalikosta, ohjelmallisesta ostamisesta Affiliate-markkinointiin. Autamme mielellämme tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa, sekä juuri teidän markkinointiinne sopivan prosessin rakentamisessa ja käytännön toteutuksessa.
 
Ota yhteyttä: antti.kallio@dagmar.fi
 
Hakukonemarkkinointi
Hakukonemarkkinointi kattaa hakusanamainonnan sekä hakukoneoptimoinnoin avulla parannettavan luonnollisen löydettävyyden hakukoneissa. Luonnollinen löydettävyys hakukoneissa tuo sivustollenne laadukasta liikennettä ja auttaa tehostamaan hakusanamainontaa.
 
Hyvä hakukonelöydettävyys on monen asian summa, jossa painotus on yhä enemmän laadukkaassa sisällössä. Autamme sinua kehittämään sivustonne löydettävyyttä paikantamalla mahdolliset tekniset ongelmat (tekninen hakukoneoptimointi), kehittämällä sivustonne sisältöä löydettävyysnäkökulmasta (sisällöllinen hakukoneoptimointi) sekä kehittämällä sivustonne verkostoitumista ja sosiaalista jaettavuutta.
 
 
Hakusanamainonta on yksi kustannustehokkaimpia tapoja ohjata sivustolle relevantteja kävijöitä. Se vauhdittaa liiketoimintaa verkossa, mutta auttaa myös kasvattamaan kivijalkamyymälöiden ja -palvelujen myyntiä.
 
Halusitpa jatkuvaa hakusanamainontaa myynnin kanavaksi tai kampanjanäkyvyyttä crossmedian tueksi, ota yhteyttä. Kokeneet ammattilaisemme hoitavat kaiken sisällön suunnittelusta kohdistamiseen, seurantaan ja raportointiin. Jatkuvan optimoinnin avulla kasvatamme mainontanne tehoa ja varmistamme parhaat tulokset. Hakusanamarkkinoinnin prosessit räätälöimme tarpeittesi mukaan.
 
 
Mediaostaminen
Kommunikaatiostrategia ja markkinoinnin kanavavalinnat antavat suuntaviivat mediaostamiselle. Tehokas ostaminen edellyttää vahvaa näkemystä markkinoinnin tavoitteista, tavoiteltavista asiakassegmenteistä/kohderyhmästä, markkinoinnin käytössä olevista kanavista ja yleisesti kilpailukykyisestä hinnasta. Ostamisosaamisemme varmistaa, että saat halutut kontaktit markkinointitoimenpiteille eri kanavissa mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja käytännön asiat sujuvat.
 
Kanavasta riippuen käytämme soveltuvia tehokkaan ostamisen menetelmiä. Verkkomediassa, esimerkiksi ohjelmallisen ostamisen kautta, optimoimme ostotehokkuutta jatkuvasti tavoitteen mukaisesti: viemme vaikkapa liidin, kaupan tai klikin hintaa alimmalle mahdolliselle tasolle testaamalla jatkuvasti erilaisia mainosversioita, mainosmuotoja, sijoituksia, kohdennuksia tai bid-hintoja.
 
Offline-medioiden osalta laskemme vaihtoehtoja, mitä kautta mainonta kannattaa ostaa. Yhdistämme ja rytmitämme toimenpiteitänne mahdollisten ostoetujen saamiseksi. Neuvottelemme eri medioiden paketointimahdollisuuksista sekä haastamme mediat kilpailuttamalla ja neuvottelemalla hinnat puolestasi. Neuvottelemme pitkän kokemuksemme tuoman näkemyksen voimin kampanjalähtöihin rahanarvoisia lisäetuja. Isona mediaostajana tiedämme oikean hintatason.
 
Vastaamme tehokkaasti myös mediaostojen operatiivisesta puolesta: hoidamme mediatilan varaukset, huolehdimme aikatauluista, teemme selkeät julkaisusuunnitelmat ja järjestämme ostotilastoinnin ja laskutuksen.