Jussi Kämäräinen

MarkkinointiKollektiivi järjesti 21.10.2020 kaikille avoimen webinaarin, jossa myös Dagmar oli mukana. Teemana oli markkinoinnin teknologiat, analytiikka ja data –– sekä miten ne voidaan valjastaa markkinoinnin käyttöön parempien tulosten saavuttamiseksi. Dagmarin Digital Strategist Jussi Kämäräinen kertoi omassa puheenvuorossaan, kuinka analytiikka mahdollistaa yrityksen nopeamman adaptaation muuttuvassa markkinointiympäristössä. 

Samalla kun markkinointi on ottanut huimia kehitysaskelia viimeisten vuosikymmenten aikana, myös vaatimukset sen mittaamiseen ovat kasvaneet. 

Kun analytiikka on noussut yhä vahvemmin osaksi markkinoinnin päivittäisiä operaatioita, sen rooli on laajentunut. Markkinoinnin onnistumista on ryhdytty tarkastelemaan sen mukaan, kuinka paljon se tuottaa uutta tietoa, jolla voidaan kehittää liiketoimintaa. 

Analytiikka on tyypillisesti vastannut kysymyksiin markkinoinnin vaikuttavuudesta, tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Niiden rinnalle on muodostunut uusi, neljäs näkökulma: adaptaatio. Eli kuinka hyvin markkinointi auttaa yritystä sopeutumaan muutoksiin liiketoimintaympäristössä. 

Havainnointi, ennustukset, toimenpiteet 

Adaptaatiolla tarkoitetaan organisaation kykyä saada tietoa omasta liiketoimintaympäristöstään ja hyödyntää sitä tekemällä muutoksia omiin struktuureihin tai funktioihin. Jotta organisaation kilpailuetu parantuu suhteessa toimintaympäristöön. 

  • Saada tietoa toimintaympäristöstä ja tehdä siitä relevantteja johtopäätöksiä. 
  • Suunnitella omia toimenpiteitä ja ennustaa niiden vaikutuksia toimintaympäristöön. 
  • Saada palautetta toteutuneista toimenpiteistä, tunnistaa erot palautteen ja ennustusten välillä sekä oppia niistä. 

Ennustuksista kilpailuetua 

Pelkkä liiketoimintaympäristön havainnointi ei yksin riitä. Se on vasta lähtökohta toimenpiteiden suunnittelulle. 

Yrityksen kyky tehdä ennustuksia omien toimenpiteiden vaikutuksista liiketoimintaympäristöön on merkittävä osa tehokasta suunnittelua. 

Ennustusten avulla luodaan skenaarioita, joista parhaat jalkautetaan. Siten ennustukset toimivat myös benchmarkkina osana toimenpiteen onnistumisen mittaamista. 

Ennustusten luominen on myös huomattava kilpailuetu. 

Esimerkiksi jos organisaatiolla on loistava kyky tehdä ennustuksia isojen markkinointitoimenpiteiden vaikutuksista, on sillä myös parempi kyky optimoida omaa inventaariaan. Ja päinvastoin, jos organisaatiolla on kyky tehdä tarkkoja ennustuksia omasta inventaaristaan, tietoa voidaan käyttää myös ennakoiviin markkinointitoimenpiteisiin. 

Hyvillä ennustuksilla osana organisaation operaatioita voidaan vaikuttaa suuresti asiakastyytyväisyyteen, markkinointi-investointien tehoon, tilausten backlogiin, jopa kassavarantojen likviditeettiin. 

Miten voimme mitata adaptaatiota? 

Ennustusten teho mitataan loppukädessä niiden hyödyllisyydessä osana suunnittelua sekä niiden kyvyssä vähentää yllätyksiä. 

Adaptaation nousu uudeksi analytiikan näkökulmaksi ja sen mittaaminen osana markkinoinnin operaatioita oli puheenaiheeni MarkkinointiKollektiivin webinaarissa. Weminaari on kokonaisuudessaan nähtävissä YouTubessa. Oman osuuteni voit katsoa täältä

Kiinnostuitko analytiikasta adaptaation työkaluna? Ota yhteyttä: jussi.kamarainen@dagmar.fi