Reetta Sipura

[dagmar_large_image bigimage=”6749″ /]

Viime aikoina hakukoneet ovat alkaneet oppia tehdyistä hauista, ja esimerkiksi Google on jo jonkin aikaa tarjonnut hakijoilleen segmentoituja, ennakoivia hakuehdotuksia. Hakukoneiden algoritmit ovat siis ainakin jollain tasolla kykeneväisiä tunnistamaan tarkoituksen tai ajatuksen hakusanojen takana.

Keskustelua ovat herättäneet myös tulevaisuuden älykkäämmät hakukoneet, jotka eivät välttämättä enää tarvitse ihmisiä muokkaamaan algoritmejaan, vaan ne kehittyvät itse ja arvioivat sisältöjä entistä tarkempien kriteerien pohjalta. Nämä älykkäämmät hakukoneet tuovat mukanaan myös uuden sukupolven hakukoneoptimoinnin, joka ei enää keskity vain klassisiin hakutulosten arvottamiskriteereihin.

Älykkäämmän SEO:n aikakaudella sisältömarkkinoijan on otettava entistä laajemmin huomioon tuottamansa sisällön luoma lisäarvo hakijalle. On pysyttävä perässä hakukoneoptimoinnin jatkuvassa kehityksessä, ja mahdollisesti pyrittävä myös ennakoimaan sitä.

Moz.com-sivuston perustajan Rand Fishkinin mukaan pysyäkseen hakutulosten kärjessä myös tulevaisuudessa, on sisältömarkkinoijan otettava optimointitoimissaan huomioon – klassisia tekijöitä unohtamatta – ainakin seuraavat viisi tekijää: suhteellinen klikkiprosentti, lyhyt klikki vs. pitkä klikki, sisältöaukon täyttäminen, lojaliteetin vahvistaminen ja tehtävien onnistunut suorittaminen.

Suhteellinen klikkiprosentti

Tulevaisuuden älykkäät hakukoneet tunnistavat, mikäli jokin sisältö kerää enemmän klikkejä kuin sitä ylempänä hakutuloksissa olevat sisällöt. Hakukone saattaa palkita kyseisen sisällön nostamalla sen sijaintia ylemmäs. Näin sisältö, joka täyttää mahdollisimman kattavasti kaikki hakijan valintakriteerit, nousee automaattisesti entistä paremmille sijainneille. Sisällön relevanttius hakukoneen silmissä siis kasvaa, mitä enemmän sitä klikataan. Sisältömarkkinoijan tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota sisällön kokonaisvaltaiseen optimointiin, jonka avulla varmistetaan, että sisältö vastaa hakijan tarpeita. Avainsanojen ja metakuvauksen lisäksi on otettava huomioon muun muassa URLin houkuttelevuus, otsikon yhteensopivuus tehdyn haun kanssa sekä sisällön ajankohtaisuus. Tärkeintä on, että hakija kokee hakutuloksen ja sen sisällön klikkaamisen arvoiseksi.

Lyhyt klikki vs. pitkä klikki

Hakukoneiden ja niiden algoritmien kehittyessä sisältömarkkinoijalle on entistäkin tärkeämpää peitota kilpailijansa myös kävijöiden sitouttamisessa. Sisältö, joka saa hakijat poistumaan välittömästi klikkauksen jälkeen takaisin hakutulossivulle, ei jatkossa pysty säilyttämään hyvää sijaintiaan hakutuloksissa. Sen sijaan sisältö, joka kerää ns. pitkiä klikkejä ja luo lisäarvoa kävijöilleen, ylläpitää hakuarvonsa myös hakukoneen silmissä. Pitkällä klikillä kuvataan tilannetta, jossa kävijä saapuu hakutuloksen kautta sivulle ja kokee sisällön vastaavan tekemäänsä hakua. Relevantti sisältö saa kävijän jäämään sivulle, jolloin vältetään lyhyen klikin mukanaan tuomat negatiiviset vaikutukset sisällön hakuarvoon. Jotta tuotettu sisältö tuo enemmän pitkiä kuin lyhyitä klikkejä, on kävijöille tarjottava laadukas käyttäjäkokemus: sisällön tulee latautua nopeasti ja häiriöttä selaimesta tai laitteesta riippumatta. Kokonaisuus on ratkaiseva tekijä tälläkin osa-alueella.

Sisältöaukon täyttäminen

Lähitulevaisuudessa hakutuloksissa nousevat korkeimmalle ne sisällöt, jotka pystyvät tarjoamaan hakijoille kestävää arvoa. Kun älykkäät hakukoneet jatkossa nojaavat entistä enemmän ennakoivaan mallinnukseen, algoritmit antavat aiempaa enemmän arvoa sille, pystyykö sisältö vastaamaan myös kävijän ensimmäistä hakua seuraaviin tiedonhakutarpeisiin. Mitä paremmin sisältö pystyy vastaamaan myös “jatkokysymyksiin”, ja mitä laajemmin hakija saa sivustolta kokonaisvaltaisia vastauksia, sitä relevantimpi sisältö on hakukoneen silmissä. Täyttääkseen tämän niin sanotun sisältöaukon, tulee sisältömarkkinoijan pystyä viestimään hakijoille sisältönsä laajuudesta ja syvyydestä. Uuden sukupolven SEO:n myötä on huomioitava, että esimerkiksi avainsanoja tulee optimoida entistä laajemmin, yksittäisten sisällön osien sijaan on otettava huomioon myös kilpailuympäristöön ja merkityksiin liittyvät termit.

Lojaliteetin vahvistaminen

Tulevaisuudessa kävijöiden sitouttaminen nousee entistä tärkeämpään rooliin. Lojaliteettiin liittyy oleellisesti myös sosiaalinen media ja sisältöjen sosiaaliset jaot, jotka luovat haasteita hakukoneille, sillä niiden mukanaan tuoman hakuarvon mittaaminen numeerisin keinoin on osoittautunut vaikeaksi. Tästä huolimatta sosiaalisten tekijöiden merkitys korostuu lähitulevaisuudessa myös hakukoneoptimoinnin osalta, kun hakukoneet arvottavat sisältöjä niiden sosiaalisen median aktiviteeteissa tapahtuvien muutosten pohjalta. Toisin sanoen hakukoneet tulevat antamaan lisäarvoa sisällön jakomäärien kasvulle ja sille, kuinka usein jaot vaikuttavat positiivisesti sisältöön palaavien käyntien määrään. Erilaisten sosiaalisen suorituskyvyn mittareiden seuraaminen voi jatkossa olla entistä hyödyllisempää.

Tehtävien onnistunut suorittaminen

Hakijan kannalta on useimmiten optimaalista, että haluttu toiminto voidaan suorittaa kokonaan hakutuloksen tarjoamalla sivulla. On toivottavaa, että esimerkiksi mahdollinen ostotapahtuma voidaan saattaa loppuun ilman lisäklikkejä ja siirtymistä seuraavalle sivulle. Myös tulevaisuuden älykkäämmät hakukoneet suosivat yksinkertaisia ratkaisuja, joiden avulla hakijat välttyvät ylimääräisiltä klikeiltä ja turhalta sivulta toiselle harhailulta. Sisältö, joka mahdollistaa kävijöiden nopean ja mutkattoman asioinnin sekä halutun tehtävän onnistuneen loppuun viemisen, palkitaan jatkossa paremmilla sijainneilla hakukoneissa. Tämä edellyttää sisällön optimointia vastaamaan kohderyhmän tavoitteita ja tarpeita.

Hakukoneiden ja niiden algoritmien kehittyessä yhä älykkäämmiksi, on hakukoneoptimointia ajateltava entistä enemmän kokonaisuutena, johon vaikuttavat tekijät muuttuvat kaiken aikaa. Sisältöjen on vastattava hakijoiden tarpeisiin ja luotava kokonaisvaltaista lisäarvoa, mikäli niiden halutaan menestyvän myös jatkossa.

Lue lisää uuden sukupolven SEO:sta ja vinkkejä tulevaisuuden varalle täältä: http://contentmarketinginstitute.com/2016/03/future-content-rankings/.