HS ja Dagmar avasivat markkinoinnin vaikutusmekanismeja

Jopa 60 % Helsingin Sanomien tilaajista maksaa digitaalisista sisällöistä. Osuus on saatu nostettua niin suureksi, että tulosta katsotaan kadehtien monissa ulkomaisissa mediayhtiöissä. Lisäksi asiakkaiden määrä vain kasvaa, vaikka painetun sanomalehden tilaaminen vähenee. Laadukkaan sisällön pariin ohjataan markkinoinnilla, jonka vaikutusmekanismit avattiin ekonometrisella mallinnuksella.

Sanoma ja Dagmar selvittivät yhdessä markkinoinnin eri toimenpiteiden vaikutusvoimaa Helsingin Sanomien uusien tilausten kasvattamisessa. Ekonometrisen mallinnuksen avulla, tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tunnistettiin tekijät, jotka vaikuttavat uusien tilausten syntymiseen ja todennettiin niiden merkitys kokonaisuuteen. Näin eri toimenpiteille voitiin määritellä tuotos-panossuhde eli ROMI.

Mallinnuksella saatiin tietoa muun muassa markkinointitoimenpiteiden saturaatiosta: missä vaiheessa lisäinvestoinnit tiettyyn mediaan samalla aikajaksolla eivät enää merkittävästi kasvata lisämyyntiä.

Mielenkiintoisimmat löydökset liittyivät timanttijuttuihin ja monimediakampanjoihin. Osassa uutisjutuista on niin kutsuttu timanttimuuri eli juttua ei pääse lukemaan ilman tilausta.

Mallinnuksella päästiin vertailemaan eri medioiden tuotos-panossuhdetta. Printin, radion ja television todettiin tuottavan samalla kontaktimäärällä uusia tilauksia suhteessa enemmän kuin muut kampanjoissa käytetyt mediat.

Löydösten pohjalta optimoidaan tulevia toimenpiteitä ja maksimoidaan uusien tilausten määrä.

Uusien tilausten mallinnuksen rinnalla selvitettiin mediakäytön vaikutuksia HS-brändin lojaliteettiin. Lojaliteettia kuvastamaan valittiin käyntifrekvenssi HS:n digipalvelussa. Käyntifrekvenssillä osoitettiin olevan positiivinen vaikutus digituotteiden uusiin tilauksiin. Myös lojaliteettia kasvattavat tekijät selvitettiin; erityisesti brändillisen kulman sisältäneet monimediakampanjat vaikuttavat vahvasti lojaliteetin kasvuun.

Dagmar on mitannut markkinoinnin vaikuttavuutta lähes 150 ekonometrisen mallinnuksen avulla viimeisen viiden vuoden aikana. Toimistolla on laaja, eri toimialat kattava benchmark-tietokanta Suomessa tehdyistä markkinoinnin vaikuttavuuden mittauksista.

Lue myös:

Ekonometrinen mallinnus ja 30 % kasvu markkinoinnin tuottoon