Mari Svahn

Panostamalla kolmeen teemaan sekä markkinointiorganisaatiot että jokainen meistä yksilönä voi varmistaa tuloksekkaan tekemisen muuttuvassa maailmassa: Fokusoi monialaisuuteen ja yhteistyöhön; Mahdollista tulevaisuuden luominen osallistavasti; Varmista uudistumiskyky.

 

Markkinointiorganisaatioita haastaa muutokseen samat asiat kuin muitakin organisaatioita: teknologia kehittyy, dataa kertyy käyttöön ja tekoäly tulee yhä voimakkaammin tekemisen tueksi. Tämä kaikki mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ja liiketoimintalähtöisemmän markkinoinnin suunnittelun. Samalla se haastaa meidät tuottamaan entistä puhuttelevampaa sisältöä, kertomaan tunteita herättäviä tarinoita ja automatisoimaan kaiken tekemisen mikä automatisoitavissa on.

Organisaatioiden on kehitettävä osaamistaan ja luotava kumppanuuksia uuden tilanteen haltuunottoon ja vahvistettava omaa tekemistä niin, että mahdolliset siilot omien asiakkaiden ja markkinoinnin tekemisen väliltä häviävät. Sekä osaaminen että toimintatavat ovat murroksessa.

Panostamalla kolmeen teemaan sekä markkinointiorganisaatiot että jokainen meistä yksilönä voi varmistaa tuloksekkaan tekemisen muuttuvassa maailmassa: Fokusoi monialaisuuteen ja yhteistyöhön; Mahdollista tulevaisuuden luominen osallistavasti; Varmista uudistumiskyky.

1. Fokusoi monialaisuuteen ja yhteistyöhön

Jokaisen asiantuntijan ja organisaation on mietittävä tulevaisuuden osaamisalueitaan ja määriteltävä mihin suuntaan osaamista ja kyvykkyyksiä kehittää. Eikä ainoastaan tiettyjä kovia osaamisalueita vaan myös tapoja kehittyä ihmisenä, tiimiläisenä, verkostoitujana ja näkemyksellisenä asiantuntija.

Arjen haasteet ja tulevaisuuden moniulotteisuus edellyttävät monialaisen tiimin yhteistyötä ja eri alojen asiantuntijoiden yhteispeliä. Tärkeää on pohtia, miten itse toimii osana moniammatillista tiimiä: miten saa nivottua oman osaamisalueensa osaksi verkostoa ja yhteistä tavoitteellista tekemistä.

Ensin, mieti mitä tulevaisuuden osaamisalueet ovat sinun työssäsi tai organisaatiossasi ja rakenna moniammatillinen tiimi ympärillesi.

2. Mahdollista tulevaisuuden luominen osallistavasti

Kompleksinen, verkostoitunut tulevaisuus edellyttää aitoa yhdessä tekemistä. Ilmiöt monimutkaistuvat, muutosvauhti kiihtyy: tämä edellyttää kaikkien osallistumista ja vastuuta yhteisestä tekemisestä. Tulevaisuus luodaan yhdessä kollegoiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Muutosvauhti on mahdollista saada kiinni keskittymällä yhteiseen sparrailuun, luomalla luottamuksellisen suhteen kumppaneihin ja osallistamalla sekä osallistumalla aktiivisesti yhdessä tekemiseen. Kyvyt ohjata työprosesseja ja hallita fasilitointiosaaminen ovat entistä tärkeämpi osa asiantuntijoiden työkalupakkia.

Toiseksi, luo verkosto ja orkestroi yhteistä tekemistä niin, että kaikkien on mahdollista antaa oma panoksensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Sparraa kollegoiden ja verkostosi kanssa oman oppimisesi vahvistamiseksi.

3. Varmista uudistumiskyky

Toimialoilla tapahtuvia murroksia on hankala ennakoida. Siksi toimintamallit ja arjen tekeminen pitää olla rakennettu niin, että murroksiin ja muutoksiin pystytään reagoimaan riittävän joustavasti. Arjen sujuvuus ja tuloksellinen tekeminen edellyttävät ketteryyttä ja uudistumiskykyä sekä organisaatioilta että yksilöiltä. Ketteryys ei ole pelkästään kokoelma erilaisia tapoja toimia, vaan ennen kaikkea ajattelutapa tuloksellisen tekemisen varmistamiseksi muuttavassa maailmassa.

Dagmarissa oli viime keväänä käynnissä agile-pilotti. Kokeilimme, miten Scrum-työtavat soveltuvat markkinoinnin tekemiseen. Pilotista opimme, että nopeissa muutoksissa ja tuloksellisessa tekemisessä on tärkeää, että tiedetään mitä muut asiantuntijat tiimissä tekevät ja miten ollaan yhdessä etenemässä kohti tavoitetta (työn läpinäkyvyyden varmistaminen).  Ymmärsimme myös, että työn mielekkyys ja vaikuttavuus kasvaa, kun tehdään aidosti yhdessä. Pilotissa tiimi toimi läpinäkyvästi ja tiiviimmin yhdessä sekä keskenään että asiakkaan kanssa. Jatkuvan kehittämisen periaatetta toteutettiin tuomalla arkeen retrospektiivit, joissa yhdessä keskustellen arvioitiin onnistumisia ja oppeja. Tämä toimintamalli tukee myös jokaisen asiantuntijan omaa oppimista ja mahdollisuutta saada palautetta.

Kolmanneksi, pilotoi rohkeasti uusia toimintamalleja. Pilotoinnin kautta on mahdollista kasvattaa sekä yksilöiden että koko organisaation muutoskyvykkyyttä. Mieti mitä ketteryys teille tarkoittaa ja mitä ketteristä toimintatavoista voi soveltaa omaan arkeen.