Dagmar

Vuonna 2021 sisältötekemisen on oltava tavoitteellista, mitattavaa ja aidosti asiakaslähtöistä. Asiakaskokemuksen rooli kaiken sisällön lähtökohtana voimistuu edelleen. Aito ja syvällinen asiakasymmärrys on perusoletus, joka määrittelee sen, mitä sisällöillä voi ja kannattaa tehdä. Dagmar Storiesin ja RADLYn asiantuntijat kertovat sisältömarkkinoinnin ensi vuoden suuntaviivat. 

Kaikkia vuoden 2021 sisältötrendejä määrittelee asiakaskokemuksen parantaminen – sisältötrendit linkittyvät eri tapoihin rikastaa asiakaspolkua. Mutta miten asiakaskokemuksen tärkeys näkyy konkreettisesti sisällöissä? 

1. Asiakasymmärrys asiakaskokemuksen peruspilarina

Laadullinen tutkimus kohderyhmän odotuksista, tarpeista ja tavoitteista määrittelee sisältöjen suunnittelua. Suunnittelussa hyödynnetään yhä enemmän asiakasdataa ja tukeudutaan tutkimuksiin, jotka tarjoavat aitoa asiakasymmärrystä. 

”Asiakasymmärryksen rooli sisältöjen suunnittelussa ja sisältömarkkinoinnissa tulee vain kasvamaan. Enää emme voi arvailla, miten asiakasta voisi ilahduttaa tai yllättää, vaan tarvitsemme syvällisempää tietoa ja aitoa ymmärrystä. Vain siten voimme tuottaa sisältöjä, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaalle ja myyntiä brändille”, kiteyttää Sirpa Toljander, Sisältöstrategi, Dagmar Stories. 

2. Asiakaspolku = asiakaskokemus

Asiakaskokemus muodostuu digitaalisista ja fyysisistä kohtaamispisteitä, joissa asiakas on tekemisissä brändin kanssa. Asiakaspolku (consumer journey) määrittelee pitkälti asiakaskokemuksen, siksi polkuajattelu tulee vain vahvistumaan vuonna 2021. 

Asiakaspolku on palvelumuotoilun työkalu, jolla havainnollistetaan potentiaalisen asiakkaan tarpeita vaiheittain sekä määritellään asiakaspolun kriittiset kosketuspisteet: asiat ja hetket, jotka ilahduttavat tai vihastuttavat asiakasta. 

3. Videot ja visuaalisuus

Videoiden käyttö ja visuaalisuus ylipäänsä lisääntyvät. Ne voimistavat asiakaskokemusta ja tekevät sisällöistä sitouttavampia ja viihdyttävämpiä. 

“Videolla on kaikki potentiaali vahvistaa tai muuttaa asiakaskokemusta brändin haluamaan suuntaan. Video koskettaa tunnetasolla. Parhaimmillaan sen tarina sitouttaa katsojan ja luo positiivisen, pysyvän muistijäljen. Video koostetaan tarkoin erilaisista visuaalisista elementeistä ja äänimaailmoista, joilla se synnyttää tunnelman. Ja juuri tunnelma on se, joka vaikuttaa parhaiten aisteihimme”, kiteyttää Ida-Maria Matinlauri, Luova tuottaja, Dagmar Stories. 

4. Vuorovaikutus brändin kanssa

Asiakaskokemus syntyy vuorovaikutuksesta brändin kanssa, ja siitä yhä suurempi osa tapahtuu digitaalisesti. Useilla toimialoilla digikanava ovat ensisijainen paikka, jossa asiakas etsii tietoa, vertailee vaihtoehtoja ja tutustuu brändiin. Chatbotit ja muu vuorovaikutteisuus omilla kanavilla ja asiakkaan polun varrella voivat vahvistaa tai heikentää asiakaskokemusta. Onnistunut dialogi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Esimerkiksi viestintäapplikaatiot WhatsApp, Messenger ja Snapchat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia tavoittaa asiakkaita. 

5. Vaikuttajatekeminen voimistuu entisestään

Vaikuttajatekeminen on vuonna 2021 entistä strategisempaa ja tavoitteellisempaa. Vaikuttajien äänen käyttö sisällöissä voimistuu ja monipuolistuu. Rooli vaihtelee brändilähettiläästä korkean tavoittavuuden sisällöntuottajaan. 

Mikrovaikuttajien, jopa nanovaikuttajien käyttö lisääntyy edelleen. Pienempien vaikuttajien avulla brändit saavat entistä uskottavampaa sisältöä ja voivat sitä kautta syventää suhdettaan. Mikrovaikuttajilla on 1 000-10 000 seuraajaa, nanovaikuttajan määritelmä on alle 1 000 seuraajaa. 

”Nanovaikuttajilla ovat usein vahva ja läheinen yhteys omiin seuraajiinsa. Heidän seuraajansa ovat usein erittäin sitoutuneita, mikä voi olla merkittävämpää kuin iso seuraajamäärä. Nanovaikuttajat ovat yleensä tavallisia ihmisiä ja he voivat vaikuttaa esim. paikallisesti jollain alueella tai vahvasti jonkun tietyn harrastuksen parissa”, kertoo Ulla-Maria Ihalainen, Client Manager, Dagmar. 

Vaikuttajayhteistyön muodot monipuolistuvat jopa always-on-tekemiseen ja pidempiin sopimuksiin. Tämä tarkoittaa tavoitteellisempaa tekemistä sekä tarkempaa tulosten mittaamista. 

“Pitkäaikaiset yhteistyöt ovat ehdottomasti paras tapa hyödyntää vaikuttajamarkkinointia. Vuosisopimukset ovat jo arkipäivää, ja vaikuttajien käyttäminen brändin ammattimaisena sisällöntuottajana yleistyy. Datalla saadaan todennettua vaikuttajamarkkinoinnin tuloksellisuutta, esimerkiksi myynnin mallinnuksella. Enää ei tarvitse arvailla, toimiiko vaikuttajamarkkinointi “, kommentoi Paula Wickström, Dagmarin vaikuttajaosaamisryhmän vetäjä Dagmar Storiesista. 

6. Sisältöjen mittaaminen

Sisältöjen mittaaminen johtaa ketterään optimointiin, tulosten analyysi kehitystoimenpiteisiin. Asiakaspolkuajattelun ottaessa vahvempaa otetta sisältömarkkinoinnissa, myös mittaristo tulee integroida asiakaspolkuun: polun eri vaiheissa mitataan eri asioita. Sisältöjen mittaamisen automatisointi ja datan kerääminen dashboardeille lisääntyvät. Näin oikeanlaista metriikkaa voidaan priorisoida ja analytiikka esittää selkeästi visualisoituna, jolloin se on ketterästi hyödynnettävissä. 

”Sisältöjen toimivuuden mittaamisessa huomio kiinnitetään liian usein pelkästään kanavakohtaisiin mittareihin. Sisältöjen tarkastelu ja mittaaminen strategisella, liiketoiminnan ja markkinoinnin tasolla on syystä nousemassa nyt suurempaan huomioon myös sisältömarkkinoinnissa”, kertoo Samuel Tastula, Dagmar Storiesin Content Manager. 

7. Tekoäly ja sisällöt

Vuonna 2021 sisältöjä tehdään entistä fiksummin. Siinä missä sisältösuunnittelun tueksi tehdään enemmän tutkimuksia ja asiakasymmärrys kasvaa, myös AI (artificial intelligence) eli tekoäly ottaa sisällöissä entistä enemmän jalansijaa. Esimerkiksi jo nyt dynaamiset luovat sisällöt voivat muokata itse itseään tekoälyn avulla. 

”Tekstiin ja kuviin liittyvät haasteet ovat perinteisesti olleet tekoälylle hankalimmasta päästä. Kuitenkin, alati kehittyvät menetelmät mahdollistavat uusia aluevaltauksia, ja onkin kiinnostavaa nähdä millä kaikilla tavoin tekoälysovellukset avustavat luovaa työtä lähitulevaisuudessa”, avaa Tiina Kangasniemi, Lead Data Scientist, RADLY. 

Vuoden 2021 sisältötrendit pähkinänkuoressa 

• Sisältötekeminen linkittyy entistä tiukemmin tapoihin voimistaa asiakaskokemusta. 

• Mahdollisuudet asiakaskokemuksen parantamiseen löytyvät asiakaspolun varrelta. 

• Visuaalisuus, videot, vuorovaikutus, strategisempi vaikuttajatekeminen, fiksumpi mittaaminen ja tekoäly näkyvät sisällöissä vuonna 2021. 

Haluatko tehdä vuoden 2021 sisältömarkkinointianne yhdessä sisältöasiantuntijoittemme kanssa? Ota yhteyttä: paula.wickstrom@dagmar.fi