Ritva Linden

Dagmar Marketing Dashboard on yksinkertaisimmillaan helppokäyttöinen web-työkalu, yksi ikkuna kaikkiin olennaisiin markkinoinnin mittareihin. Samalla se on paljon enemmän: kokonaan uudenlainen ajattelutapa, jota tämän työkalun rakentaminen ja hyödyntäminen vaatii.

Pelkkä työkalu itsessään ei ole taikasana markkinoinnin tuloksellisuuden osoittamiseen. Tarvitaan myös analyysiä siitä, miten markkinointi oikeasti vaikuttaa yrityksen tulokseen. Ennen dashboard-työkalun käyttöönottoa tulisikin määritellä, mitkä ovat ne olennaiset markkinoinnin mittarit, joita tämän työvälineen välityksellä aletaan koota, seurata ja analysoida. Tämä määrittelytyö voi parhaimmillaan käynnistää prosessin, jossa koko markkinointiorganisaatio muovautuu entistä tuloshakuisemmaksi.

Asiantuntija auttaa valitsemaan mittarit

Miten markkinointia ja sen tuloksellisuutta sitten tulisi mitata? Miten oikeat mittarit löydetään? Mistä tiedän, mitkä mittarit juuri minun bisneksessäni osoittavat markkinoinnin olevan tuloksellista tai tehotonta? Tässä pohdinnassa Dagmarin asiantuntijat voivat olla avuksi. Yhtä oikeaa vastausta ei ole: jokaisen organisaation tavoitteet ovat erilaisia ja siksi myös tuloksellisuutta voidaan arvioida hieman eri tavoin. Mittarit vaihtelevat riippuen toimialasta, tuoteryhmästä, toimintaympäristössä vallitsevista olosuhteista sekä yrityksen omista tavoitteista.

Kaiken mittaamisen lähtökohtana ovat kuitenkin aina liiketoiminnan tavoitteet, joista markkinoinnin tavoitteet johdetaan. Sen jälkeen valitaan markkinoinnin tavoitteille relevantit mittarit. Yksinkertaista? Ei ollenkaan. Parhaat markkinoinnin mittarit ovat luonnollisesti sellaisia, joissa on selvä linkki markkinointitoimenpiteiden ja liiketoiminnan tuloksen välillä. Käytännössä linkit ovat usein kaikkea muuta kuin selviä. Relevanttien mittareiden löytäminen vaatii huolellista pohdintaa ja syvempää analyysiä. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi matemaattista mallintamista, jossa laajoja tietomassoja analysoimalla etsitään luotettavia syy-seuraussuhteita liiketoiminnan tulosten (usein myynnin volyymin) ja markkinointimittareiden välillä. Kun sitten löydetään aidosti viivan alle vaikuttavia asioita, lähdetään näitä seuraamaan systemaattisesti.

Kun tietoa aletaan kerätä systemaattisesti valituista mittareista, se tulee koota yhteen paikkaan ja esittää mahdollisimman selkeästi. Tässä kohtaa tarpeelliseksi tulee jonkinlainen dashboard-ratkaisu, joka kokoaa tiedon, esittää sen visuaalisesti ja siten auttaa kommunikoimaan markkinoinnin tuloksellisuudesta. Pelkkä dashboard-työkalu sellaisenaan ei vielä osoita markkinoinnin tuloksellisuutta. Ratkaisevaa on dashboardiin koottava tieto ja sen laatu sekä tiedosta tehtävät analyysit ja johtopäätökset.

Olennainen tieto kaikkien saatavilla

Dagmarin asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä rakennettu ja asiakkaan tarpeisiin räätälöity Dagmar Marketing Dashboard jakaa laadukkaan ja relevantin tiedon nopeasti ja ajantasaisesti halutuille henkilöille ympäri organisaatiota. Sama tieto on näin kaikkien saatavilla helposti, minkä ansiosta tiedon tarkkuus ja johdonmukaisuus paranee. Kaiken olennaisen tiedon löytyminen yhdestä paikasta säästää etsimisen vaivalta ja vapauttaa aikaa tiedon analysointiin. Kun mittareita voidaan seurata helposti, muutokset huomataan hyvissä ajoin ja reagointi on tarvittaessa nopeaa.

Dashboardin avulla markkinoinnin on helppo raportoida tuloksellisuudesta ylimmälle johdolle. Toisaalta taloushallinto tai ylin johto voi itse seurata markkinointi-investointien taloudellisia vaikutuksia oman dashboard-näkymänsä kautta. Systemaattinen seuranta auttaa jatkossa resurssien ja budjettien allokointia markkinoinnille – toisaalta markkinoinnin voi olla helpompi löytää perusteita omalle markkinointibudjetilleen.

Dagmar Marketing Dashboardin käyttöönotto voi olla kasvojenkohotus ja statuksen nosto koko markkinointiorganisaatiolle, joka tämän avulla saa lisää näkyvyyttä ja uskottavuutta organisaatiossa. Strategisten tavoitteiden ymmärrys markkinointitiimin sisällä kasvaa ja parhaimmillaan lopputuloksena on entistä enemmän tuloksellisuuteen tähtäävä toimintakulttuuri.

Lue myös: Dagmar Marketing Dashboard, osa 2.

Saammeko auttaa sinun organisaatiotasi markkinoinnin tuloksellisuuden osoittamisessa? Kysy lisää Dagmar Marketing Dashboardista:
tutkimuspäällikkö Ritva Lindén, ritva.linden(at)dagmar.fi
senior client director, Tomi Härmä, tomi.harma(at)dagmar.fi