Tomi Harma

Corporate Image Oy toteutti markkinointiviestintätoimistojen imagotutkimuksen Markkinointi & Mainonta -lehden toimeksiantona helmi-maaliskuussa 2010. Tutkimus toteutettiin puhelininformoituna nettikyselynä. Kohderyhmänä olivat Mainostajien Liittoon kuuluvien yritysten edustajat, ja vastaajia saatiin yhteensä 158.

Tutkimusraporttiin laskettiin markkinointiviestinnän toimistojen yrityskuvan kokonaistarkastelun kiteyttämiseksi nk. ImagePower®-indeksi. Se selvittää toimiston suoriutumista eri tekijöiden osalta sekä niiden tärkeyttä markkinointiviestinnän toimistolle.

Dagmar sai tällä tarkastelulla indeksiarvon 27,9 ja sijoittui toiseksi kaikkien tutkittujen 78 markkinointiviestinnän toimiston joukossa. Parhaimman indeksiarvon sai digitoimisto Activeark. Mainostoimistoista parhaaksi nousi Sek&Grey, joka oli kolmas kokonaistuloksessa.

– Koska kokonaisindeksiä painotetaan tekijöiden tärkeydellä, tulos kertoo sen, että olemme onnistuneet rakentamaan palveluamme asiakkaiden muuttuvia tarpeita kuunnellen, arvioi Härmä.

 

Muiden mediatoimistojen ImagePower®-indeksit vaihtelevat 7,8 ja 20,3 välillä ja niiden keskiarvo on 13,1.

– Olemme luonnollisesti ylpeitä hyvästä tunnettuudesta ja yli kahdeksan prosenttiyksikön etumatkasta seuraavana tulevaan mediatoimistoon ja tuplasti paremmasta tuloksesta muiden keskiarvoon verrattuna, iloitsee Härmä. – Koko ajan muuttuva markkinoinnin kenttä ja vaativat asiakkaamme haastavat meidät kuitenkin kehittämään palvelujamme jatkuvasti. Pelkkä peräpeiliin tuijottaminen ei riitä, asiakkaiden luottamus ansaitaan päivittäisessä työssä ja erilaisissa projekteissa.

Kun ImagePower®-indeksi puretaan auki 13 markkinointiviestintätoimistolle tärkeään tekijään mediatoimistojen osalta, Dagmar on yhdeksän ominaisuuden osalta paras ja 11 tekijän kohdalla kolmen parhaan toimiston joukossa.

– Tuloksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että toimistoja arvioivat vain ne vastaajat, joilla oli mielikuva kyseisestä toimistosta. Dagmarin osalta tällaisia vastaajia oli 111, kun muita mediatoimistoja arvioi 9–68 vastaajaa.

Taantuvat toimistot vs. Nousevat tähdet

Tutkimuksessa kysyttiin myös mitä toimistoja pidetään taantuvina ja mitä nousevina tähtinä. Vastaajat saivat valita 48 mainostoimiston joukosta kolme toimistoa molempiin luokkiin ja media-, digi- ja viestintätoimistojen osalta yhden toimiston kustakin 10 toimiston listasta. Tässä tarkastelussa kaikkia suurimpia markkinointiviestintäalan yrityksiä pidettiin Louderia lukuun ottamatta enemmän taantuvina kuin kehittyvinä tähtinä. 158 vastaajasta 10 piti Dagmaria taantuvana ja 6 nousevana tähtenä.

Taantuvana toimistoa pitävien vastaajien osuus (%) toimistoittain (6 suurinta tutkimuksessa mukana ollutta toimistoa):

 Hasan&Partners

  -10,1

 TBWA/PHS     -8,9
 Taivas     -8,2
 SEK&Grey     -7,0
 Dagmar     -6,3
 Louder     -0,6

Härmän mukaan viime viikon M&M –lehti kiteytti imagotutkimuksen tuloksista kirjoittaessaan suurten toimistojen haasteen hyvin.
– Mikko Laitila totesi mainostoimistoja käsitelleessä jutussaan, että ”toimiston nuori ikä on melkoisen varma tapa päätyä nousevien listalle, toisaalta vanhuus pudottaa sijoitusta armotta: vaikka toimisto olisi suuri ja menestyvä ja sijoittuisi imagotutkimuksessa hyvin, se näyttää mainostajasta aina taantuvalta.” Luonnollisesti pyrimme silti Dagmarissa siihen, että kukaan ei pidä markkinoiden suurimmaksi nousseen toimiston imagoa laskevana.

Tutkimuksessa kysyttiin myös miten mediatoimistojen tulisi kehittää toimintaansa. Dagmarin toivottiin erityisesti lisäävän aktiivisuuttaan ja tuovan esiin uusia palveluita.

– Myös oma asiakastutkimuksemme paljasti saman tuloksen. Näyttää siltä, että suutarin lapsella ei ole taaskaan kenkiä. Tässä meillä on selvästi parannettavaa, koska useat asiakkaamme kokivat, että eivät tienneet tarpeeksi mitä kaikkia palveluja Dagmar tarjoaa. Tuntemattomimpia olivat esimerkiksi asiakasrekisterien analysointi sekä verkkoliiketoiminnan konsultoinnin ja rekrytointiviestinnän strategioiden palvelut, joita teemme jo asiakkaillemme päivittäin.