Dagmar

Asikkalassa, Hollolassa ja Kärkölässä yli 50-vuotiaiden keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa nettimyönteiset, nettisosiaaliset ja kustannuskriittiset laskettiin myönteisesti internetiin suhtautuviksi. Kielteisesti suhtautuviin luokiteltiin terveysliikkujat ja nettikielteiset. Mitä myönteisempi suhtautumistapa oli, sitä todennäköisemmin vastaaja oli käyttänyt tietokonetta tai internetiä edellisen vuoden aikana.

Nettimyönteiset

Neljännes yli 50-vuotiaista ryhmiteltiin nettimyönteisiin. Heidän mielestään internet helpottaa ja nopeuttaa asiointia ja sen avulla voi säästää asiointikustannuksissa.

Nettisosiaaliset

Nettisosiaalisia löytyi vain kolme prosenttia tutkituista. Heidän mielestään internet ei vähennä sosiaalista kanssakäymistä, vaan päinvastoin tarjoaa siihen lisää mahdollisuuksia. He lähettävät sähköpostia ja käyvät keskustelusivuilla. Nettisosiaaliset uskovat, että internetin kautta saa uusia ystäviä. Ja ystävien internetin käyttö puolestaan lisää omaa käyttöä.

 

Kustannuskriittiset

Kustannuskriittisten mielestä internetin käyttäminen on kallista. Ryhmään kuuluu 16 prosenttia ikääntyneistä. He vaativat yhteiskuntaa järjestämään kaikille kansalaisille ilmaisen internetin.

Nettikielteiset

Toinen neljännes ikääntyneistä luokiteltiin nettikielteisiin. He haluavat henkilökohtaista palvelua, ja uskovat internetin vähentävän sosiaalista kanssakäymistä, samoin kuin ulkoilua. Nettikielteiset eivät luota internetiin, vaan pitävät sen tietoturvaa heikkona.

Terveysliikkujat

Kaikkein suurimman ryhmän (32 %) muodostavat terveysliikkujat. He asioivat mieluummin paikan päällä erityisesti terveydellisistä syistä: näin he saavat säännöllisesti liikuntaa. Terveysliikkujille sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä. Eläkeläisistä noin 41 prosenttia kuului tähän ryhmään.

Säästää rahaa, vähentää liikkumista

Pitkät asiointimatkat näyttävät lisäävän myönteistä suhtautumista internetiin. Syrjäisemmillä seuduilla asuville internet voi merkitä jopa rahallista säästöä: selvityksen mukaan internetin käyttäjien asiointikustannukset olivat noin 13 prosenttia muita pienemmät – eikä verkossa asiointi innosta heräteostoksiin samaan tapaan kuin kauppakeskuksessa käynnit. Toisaalta tietotekniikan investointi- ja ylläpitokustannukset tekevät internetistä vielä kalliin tuntuisen.

Verkossa asiointi merkitsee myös ajan säästöä, kun palveluja ei tarvitse lähteä hakemaan paikan päältä. Mutta siinä missä kiireisistä nuoremmista tämä voi tuntua hienolta asialta, näkevät ikääntyvät myös asian kääntöpuolen; palvelujen käyttö verkon kautta vähentää hyötyliikuntaa, jonka avulla on perinteisesti pidetty yllä kuntoa.

Kokemus lisää myönteisyyttä

Vuoden 2004 aikana vastanneista 47 prosenttia oli käyttänyt tietokonetta ja 41

prosenttia internetiä. Miehet suhtautuivat myönteisemmin kuin naiset, jotka vetosivat erityisesti terveydellisiin tekijöihin.

Myönteinen suhtautuminen väheni mitä vanhempiin ikäryhmiin mentiin; kun 55-59-vuotiaista vastaajista 60 prosenttia suhtautui internetiin myönteisesti, oli 60-64-vuotiaissa positiivisesti suhtautuvia puolet vähemmän. Yli 70-vuotiaiden ryhmässä myönteinen suhtautuminen alkoi taas lisääntyä.

Kotitaloustyypeistä avio- tai avoparit suhtautuivat internetiin myönteisemmin kuin yksinasuvat, joille käytön suurimpana jarruna oli raha. Juuri yksinasuvat muodostavat internetin potentiaalisimman käyttäjäkunnan.

Myönteinen suhtautuminen internetiin liittyy vahvasti kaupunkimaiseen elämäntapaan, jossa monet muutkin uutuudet omaksutaan nopeammin kuin maaseudulla.

50-79-vuotiaat, maalis-huhtikuu 2005 (Internet Tracking)
Käyttää internetiä vähintään kerran vkossa 37 %
Vieraillut verkkokaupassa 47 %
On ostanut maksullisia tuotteita/palveluja internetin välityksellä 33 %

Lähteet:
Verkkopalvelut Ikääntyvien hyvinvoinnin edistäjinä, Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 5 /2005
Taloustutkimus Internet Tracking maalis-huhtikuu 2005