Ulla Aitio

COO, jonka vastuulla Dagmarissa asiakkuusyksiköitä ja yhteistyö globaalin kumppanimme Publicis Median kanssa. Markkinoinnin kehittäjä, jonka intohimona on kansainvälisyys ja kasvun hakeminen yrityksille myös Suomen rajojen ulkopuolelta

 1. Tuplaa taustatyöhön varaamasi aika

Taustatyön tekemiseen on maltettava varata aikaa. Mitä vankempi perusta, sitä varmemmin sen päälle onnistuu rakentamaan.

Missä olemme nyt: minkälainen markkina on kyseessä, keitä ovat potentiaaliset asiakkaamme, entä kilpailijat, onko tuotteemme tai palvelumme ostaminen ja käyttö samanlaista kuin Suomessa? Erityisesti kilpailuedun tunnistamiseen paikallisesti kannattaa käyttää aikaa: mikä tekee tuotteestamme tai palvelustamme vastustamattoman juuri tässä markkinassa? Mitä tuntemattomampi brändi on kotimarkkinansa ulkopuolella, sitä kirkkaammin tulee viestiä tuotteen tai palvelun etu kuluttajalle tai päättäjälle.

Mihin haluamme päästä? Miten pääsemme sinne? Tavoitteiden priorisointi on avainasemassa; Minkä tavoitteen saavuttaminen on kaikkein kriittisintä bisneksellemme? Onko uusilla markkinoilla merkittäviä kotimaasta poikkeavia esteitä, jotka vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista?

Rajojen ylittäminen tarkoittaa yleensä myös erilaisen markkinoinnin keinovalikon käyttämistä kuin Suomessa: Tuotteen elinkaari on eri vaiheessa, ovatko samantyyppiset jakelukanavat kuin kotimaassa kaikkein tehokkaimmat myös muilla markkinoilla? Entä hinnoittelu: miten esimerkiksi kuljetus ja maksutavat vaikuttavat hinnoitteluun?

2. Määrittele toimintamalli kirjallisesti

Toimintamallin rakentaminen on tärkeimpiä kansainvälisen markkinoijan valintoja. Mitkä asiat linjataan koskemaan useita markkinoita, mitkä taas suunnitellaan ja päätetään täysin markkinakohtaisesti. Mitä rajallisemmat resurssit on käytössä paikallisesti, sitä järkevämpää on linjata asioita keskitetysti kattamaan useita alueita. Tämä auttaa myös ylläpitämään tehokkuutta markkinointiviestinnän tuotantojen suhteen, kun eri markkinoilla ei tehdä täysin toisistaan poikkeavia ratkaisuja. Ideaalitilanteessa markkinoinnille ja markkinointiviestinnälle määritellään sellaisia linjauksia, jotka mahdollistavat paikallisen liikkumavaran, mutta pitävät kokonaisuuden yhtenäisenä.

3. Jaa tietoa – lisäät osaamista

Vastuun ja päätöksentekoroolien määrittäminen on tärkeää. Tapahtuuko päätöksenteko keskitetysti vai paikallistasolla? Kuka on viime kädessä vastuussa, kuka vastaa budjetista? Kun vastuujaot ovat selvät, ne tulee selkeästi viestiä myös kumppaneille. Tiedonkulusta eri markkinoiden ja myös kumppanien kesken tulee sopia, varmistamalla sekä arjen tiedonkulku että yhteinen oppiminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen ja osaamisen karttuminen.

Käytännössä tiedon hallitseminen ja sen avulla johtaminen on keskiössä. Toimintamallia pohdittaessa tulee määritellä mitä tietoa markkinoilta ja markkinoinnin tuloksista tarvitaan, miten usein, miten se jaetaan ja miten varmistetaan että se hyödynnetään päätöksenteossa. Yhteisten mittareiden asettamisessa ja päätöksenteossa auttaa yhdenmukainen tapa tiedon keräämiseen ja analysointiin.

4. Hyödynnä kumppaniverkostojen kokemusta

Tarkastele kriittisesti nykyistä osaamista ja resursseja; kotimarkkinasta saadut opit eivät usein päde sellaisenaan. Liian tiuhat suunnanvaihdokset ja tempoilu tulevat kalliiksi, yleensä kalliimmaksi kuin Suomessa.

Hyvät ja luotettavat kumppanit ovat avainroolissa resurssien suhteen – oli kyse prosessin johtamisesta tai maakohtaisesta ymmärryksestä. Strateginen kumppani auttaa toimintaprosessin rakentamisessa ja varmistaa että oleellinen tieto ja opit aiemmista toimenpiteistä jalkautuvat tekemiseen. Paikallisilla markkinoilla toimivat kumppanit tuovat parhaimmillaan myös kulttuurista osaamista, ymmärrystä paikallisista laeista, tavoista ja normeista sekä suhtautumisesta mainontaan.

5. Laajenna resursseja digitaalisilla ratkaisuilla

Usein budjettivaateet yllättävät kansainvälistyvän markkinoijan. Siksi on sitäkin tärkeämpää miettiä mitä toimenpiteitä on realistista tehdä ja miten niitä voidaan priorisoida; rajataanko tekemistä esimerkiksi markkinoiden, tuotteiden, viestien tai kohderyhmien suhteen.

Budjettien tehokkaassa määrittelyssä auttaa jälleen tieto: minkälaisessa elinkaaressa tuote on milläkin markkinalla, millainen on kohderyhmän koko, miten jakelu on rakentunut tai miltä näyttää kilpailutilanne.

Lukemattomat digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet avaavat tietä hyvinkin keskitetylle toimintamallille. On vain varmistettava, että paikallisesti toteutetut toimenpiteet ovat sen kanssa linjassa – oli kyse medianäkyvyydestä, omien kanavien tai PR:n hyödyntämisestä. Digitaalisten ratkaisujen avulla budjettia voidaan optimoida yli rajojen. Jatkuvalla seurannalla ja optimoinnilla investointeja voidaan kanavoida juuri sille markkinalle, jossa toimenpiteet tuottavat parhaiten tuloksia.

Haluatko kokenutta sparrausapua, strategista tukea ja tuloksellisia toimenpiteitä kansainvälisillä markkinoilla? Ota yhteyttä: ulla.aitio(at)dagmar.fi