Otto Olsson

Perinteisesti analytiikkaprojektit on suunniteltu tarkasti alusta loppuun, ja markkinoija on heti kättelyssä sitoutunut panostamaan resurssejaan joskus suureenkin projektiin. Ennen datan analysointia ei kuitenkaan aina voida olla täysin varmoja, voidaanko saatavilla olevan datan pohjalta vastata kysymyksiin, joita projektin alussa esitettiin. Jos esimerkiksi datan suhteen havaitaan ongelmia tai sitä ei ole saatavilla riittävästi hypoteesien vahvistamiseksi, projektin uudelleenmäärittely on hankalaa.

Koska mahdollisia ongelmia ei voida ennakoida, toteutamme analytiikkaprojektimme ketterää menetelmää mukaillen. Teemme analyysin pala kerrallaan, tuottaen vaihe vaiheelta syventyvää näkemystä ja tarkentaen jatkuvasti tutkimuskysymystä.

Arvokasta tietoa myynnin vauhdittajista

Esimerkiksi myynnin mallinnusten yhteydessä selvitämme vaiheittain, mitkä tekijät ajavat myyntiä ja mikä on eri markkinointikanaviin tehtyjen investointien tuottoaste.

Ensimmäisessä vaiheessa keräämme dataa asiakkaan järjestelmistä. Asiakas saa selkeän kokonaiskäsityksen siitä, mitä kaikkea markkinoinnille ja myynnille hyödyllistä dataa omasta organisaatiosta voidaan saada, ja mitä kehitystarpeita keräämisen suhteen on. Mikäli datassa havaitaan puutteita, tutkimuskysymystä voidaan tarkentaa niin, että siihen pystytään vastaamaan saatavilla olevan datan pohjalta.

Seuraavaksi aineistoa analysoidaan eksploratiivisen data-analyysin keinoin. Tavoitteena on tunnistaa, onko myynnin ja markkinoinnin välillä löydettävissä yhteyksiä, esimerkiksi eri muuttujien korrelaatioita tutkimalla. Asiakas saa arvokasta tietoa myyntiin vaikuttavista tekijöistä ja myynnin kehityksestä tarkasteluajanjaksolla. Myös tässä vaiheessa voidaan tarkentaa tutkimuskysymyksiä, joihin mallinnuksen avulla halutaan vastata. Olisiko esimerkiksi tuotevarianttien myyntiä syytä mallintaa erikseen, vai riittääkö ylemmän tason tarkastelu.

Investointien tuottoaste kanavittain

Jos markkinoinnin ja myynnin väliltä löytyy kiinnostavia yhteyksiä, ryhdymme rakentamaan tilastollista mallia, jonka perusteella eri muuttujien vaikutuksen suuruus ja kesto saadaan selville. Selvitämme esimerkiksi, mikä kunkin markkinointikanavan investointien tuottoaste on, ja teemme tämän pohjalta toimenpidesuosituksia markkinoinnin suunnittelun tueksi.

Mallinnuksen tuloksien pohjalta voimme lähteä rakentamaan dashboard-ratkaisua, jonka avulla markkinoinnin suoriutumista seurataan jatkuvasti päivittyvällä tilastollisella mallilla. Näin markkinoija pysyy kartalla toimenpiteiden vaikutuksista ja voi reagoida muutoksiin nopeasti.

Ketterän analytiikan hyödyt markkinoijalle:

– Parempi näkyvyys projektin aikana: asiakas pysyy jatkuvasti kartalla projektin etenemisestä ja mahdollisista analyysiin liittyvistä haasteista.

– Paremmin mukautuva projekti: haasteisiin pystytään reagoimaan nopeammin, kun seuraavan vaiheen tavoitteita voidaan tarkentaa projektin edetessä.

– Suurempi business-hyöty: projektin edetessä voidaan varmistaa, että analyysillä saadaan vastauksia haluttuihin kysymyksiin – ja mikäli kiinnostavia lisäkysymyksiä herää, voidaan projektin seuraavassa vaiheessa keskittyä vain niihin.

– Pienempi riski: asiakas sitoutuu aina vain seuraavan vaiheen analyysin tekemiseen, ja projekti voidaan pysäyttää, mikäli näyttää siltä, ettei haluttuihin kysymyksiin saada vastausta.

 

Haluatko kuulla, millaisiin myyntinne ja markkinointinne kysymyksiin ketterällä analytiikalla voidaan saada vastauksia? Ota yhteyttä: otto.olsson@dagmar.fi