Tuula Kallio

Kyselyssä pyysin asiakasyritystemme johtoa vastaamaan kahteen kysymykseen: ”Missä asioissa markkinointi/yritysjohdon on erityisesti osoitettava rohkeutta ja uudistettava toimintaa” sekä ”Mitä konkreettisia toimenpiteitä kasvun vauhdittamiseksi menestyvän yrityksen on tehtävä vuonna 2010?”Vastausten lukeminen oli äärimmäisen kiinnostavaa ja innostavaa. Kaikista heijastui rohkeus ja näkemyksellisyys sekä vahva halu katsoa eteenpäin ja menestyä.  Asiakaskunnassamme ei selvästikään ole yrityksiä, jotka olisivat jääneet tuleen makaamaan.

Monet korostivat asiakastarpeiden tunnistamisen merkitystä kasvun aikaansaamisessa:

”Asiakkaan käyttäytymistä on seurattava ja tehtävä mitä kohderyhmä vaatii, ei välttämättä ainoastaan sitä mitä itse haluaa.”

”Pitämällä hyvää huolta nykyisistä asiakassuhteista ja pyrkimällä saamaan kasvua ristiinmyynnin ja uskollisuuden lisääntymisen kautta.”

”Tarkempaa pohjatyötä, enemmän markkinainformaatiota, tutkimuksia, trendianalyysejä, jotta markkinointiin liittyvät linjausratkaisut perustuvat faktoihin” ja ”Jalkauduttava lähemmäksi uusasiakkaita”.

Asiakasajattelun voimakkuus heijastui myös mielipiteisiin organisoitumisesta: ”Uskallettava organisoitua asiakkuuksien ja bisneksen – ei tuotteiden/palveluiden – ympärille”.

Vastauksissa näkyi tarve markkinoinnin ja myynnin saumattomaan yhteistyöhön ja systemaattisuuteen: ”Nostettava myynti ja myyjät keskiöön: selkeät tavoitteet, palkitsemisjärjestelmät jne”.

Investoi, uudista, fokusoi

Yritysjohdolla on nyt selkeä näkemys siitä, että investointeja tarvitaan ja kuinka ne voidaan toteuttaa:

”Investoi lisää brändeihin/tuoteryhmiin, jotka todistetusti reagoivat mainontaan. Nyt on sopiva ilmapiiri karsia portfoliosta rippeet pois ja keskittyä niihin tuotteisiin, joista kauppa tulee. Päivittäistavarakaupassa pitää olla rohkeutta astua ulos hintavetoisista kampanjoista ja hyväksyä markkinaosuuden menetyskin tuoteryhmissä, joissa kenellekään ei synny lisäarvoa(rahaa)”.

”Jatkettava uutuuksien lanseerausta ja uudistettava ainakin yksi olemassa oleva konsepti. Jatkettava myös uusiin mediakanaviin investoimista.”

”Liiketoiminnan perusteiden pohtimiseen ja penkomiseen taantuma on hyvää aikaa. Mikä on se todellinen tarjooma, jota asiakkaamme/kuluttajat meiltä haluavat? Onko se jotain sellaista, jolle on kysyntää vielä huomennakin vai olemmeko vain tottuneet tekemään jotain sellaista, mikä eilen meni kaupaksi. Jostain vanhasta on myös luovuttava.”

Pidä huolta henkilöstöstä

Moni vastaaja nosti esiin oman porukan spiritin merkityksen. Useassa vastaajayrityksessä on henkilöstöä jouduttu lomauttamaan tai irtisanomaan ja töitä on jaettu uudella tavalla. Ja elämme edelleen tilanteessa, jossa suhdannekäänne parempaan antaa odottaa itseään. Yritysjohdon vastauksissa näkyi henkilöstöön panostamisen tärkeys:

”Panostettava ihmisten jaksamiseen hakemalla keinoja, joilla varmistetaan että kaikki keskittyvät oleelliseen.”

”Oman henkilöstön pitää olla täydessä iskussa ja se vaatii sen, että henkilöstö on motivoitunutta ja heillä on vahvaa uskoa tulevaan ja halua tehdä töitä yrityksen eteen. Hyvä työilmapiiri ja toimiminen arvojen mukaisesti kaikilla tasoilla ovat edelleen ensisijaisen tärkeässä roolissa.”

Ole rohkea ja päivitä strategia tarvittaessa nopeasti

Kysyttäessä, missä asioissa vaaditaan rohkeutta, nousi strategian päivitys vahvasti esiin. Kun ympäristö ja kulutus muuttuvat entistä nopeammin, pitää myös muutoksiin pystyä vastaamaan ketterästi. Toisaalta pitää välttää ylilyöntejä. Näissä päätöksissä punnitaan yrityksen ja johdon osaaminen:

”Johdolla on oltava rohkeutta päivittää strategiaansa nopeasti ja osattava kommunikoida se ihmisille niin yksinkertaisesti ja innostavasti, että muutosvastarinnalle ei yksinkertaisesti jää aikaa.”

”Ei pidä pelätä kasvojen menettämistä, vaan päätöksiä voi ja pitää muuttaa, jos tilanne niin vaatii.”

”Olla muuttamatta toimivia konsepteja vain muutoksen vuoksi. Nähtävä muutokset toimintaympäristössä ja osattava suhteuttaa ne omaan toimintaan ilman ylilyöntejä.”

Verkostoidu

Monien mielestä kaikessa ei tarvitse olla omavarainen. Jotkut yritysjohdon edustajat puhuivat omista ja lainatuista resursseista saadakseen käyttöönsä parhaan ammattilaisjoukon, toiset nostivat verkostoitumisen esiin myös puhtaasti kustannussyistä tai hakeakseen kilpailuetua:

”Koska kustannusrakenteissa tarvitaan joustavuutta ainakin toistaiseksi, se kannattanee hyväksyä olemassa olevana tosiasiana ja suunnitella toimintamallit uusiksi, keventää rakenteita ja opetella toimimaan verkostojen yms. kautta. Ensin se sattuu, sitten siihen varmaankin tottuu ja lopulta se, toivottavasti, tuntuu juuri oikealta tavalta toimia”

Rohkeasti digitaalisia ratkaisuja ja mitattavuutta

Digitaaliset ratkaisut, esimerkiksi sosiaalisen median roolittaminen, pohdituttaa. Lähes samaan hengenvetoon yritysjohto nostaa esiin mittaamisen tärkeyden.

”Kokeiltava uusia kanavia, esim. sosiaalinen media ja mitattava tarkkaan tuloksia. Tehtävä tiiviimmin kokeiluja myyntijohdon kanssa.”

”Perinteisen mediamainonnan merkittävyys pienenee koko ajan – vaikuttavuutta verkossa tekemisellä: asiakkaalle aitoja, sitouttavia kokemuksia virtuaalisesti, ei enää niin paljon yksisuuntaisia viestejä”

”Rohkeita innovatiivisia verkkotekoja. Opittava nopeasti ja ’epäonnistuttava halvalla’.”

”Mitattavuus on avainsana ja siinä onkin edistytty hienosti. Mittareita alkaakin kohta jo olla liikaa, jolloin olemmekin siirtyneet käyttämään sanaa todennettavuus. Silloin puhumme siitä, että toimenpiteiden vaikuttavuutta on pystyttävä arvioimaan”

Kiitos kaikille yritys/markkinointijohdon edustajille, jotka vastasitte kyselyyn!

Mikäli haluat jutella kyselyn herättämistä ajatuksista tai sparrata yhdessä kasvun mahdollistajista, ota yhteyttä: tuula.kallio(at)dagmar.fi tai soita +358 40 530 1900.