BlogiDagmar 06.06.2002

Di­gi­taa­li­set ka­na­vat vaa­ti­vat mo­ni­ka­na­vao­saa­mis­ta

Markkinoinnin kehittäminen Digitaalinen markkinointi Tutkimus

Digitaaliset kanavat vaativat monikanavaosaamista (6.6.2002)


Suomalaisten asiantuntijoiden kokemuksiin ja näkemyksiin perustuva Digitaalisten kanavien käyttö markkinoinnissa -tutkimus julkistettiin kesäkuussa 2002. Digitaalisen markkinoinnin tuloksiin ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä, vaikka sitä ei vielä kunnolla osatakaan. Riittävän selkeiden, mitattavien tavoitteiden puute vaikeuttaa tulosten mittaamista. Markkinoilla kaivataan nyt kokonaisvaltaista osaamista monikanavamarkkinoinnin suunnitteluun.

Suoramarkkinonti-instituutin toukokuussa tekemässä tutkimuksessa selvitettiin minkälaisia digitaalisen markkinoinnin kanavia ja muotoja suomalaisissa yrityksissä käytetään kuluttajamarkkinoinnissa. Digitaalisiksi kanaviksi luokitellaan internet, sähköposti, mobiili ja digi-tv.

Oletko prosessoija, projektoija vai pullonpyörittäjä

Tutkimuksessa yritykset jaetaan digitaalisten kanavien käyttötapojen mukaan kolmeen ryhmään:

Prosessoijat
Kanavien käytölle asetetaan strategisia tavoitteita asiakkuuksien ja brandiuskollisuuden osalta.

Projektoijat
Tavoitellaan myyntiä kampanjamaisesti.

Pullonpyörittäjät
Digitaalinen markkinointi on kokeilunomaista ja lyhytjänteistä, selkeitä tavoitteita ei ole asetettu eikä tuloksia välttämättä mitata.

Digitaalisten kanavien katsotaan toimivan parhaiten, kun ne integroidaan muihin kanaviin

Digitaalisten kanavien katsotaan toimivan parhaiten, kun ne integroidaan muihin kanaviin. Suurimmat haasteet liittyvätkin monikanavaosaamiseen ja eri toimijoiden yhteistyön parantamiseen sekä lainsäädäntöön.

Digitaalisten kanavien etuna on se, että lähes kaikkea pystytään mittaamaan. Silti monet yritykset kokevat juuri tulosten mittaamisen ongelmalliseksi. Tuloksia mitataan useimmiten vastausprosenttien tai kävijä- ja klikkausmäärien kautta. Vain kolmasosa yrityksistä mittaa asiakas- ja brandiuskollisuustavoitteiden toteutumista, ja silloinkin mittaus tapahtuu usein asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteydessä.

Selkeät tavoitteet ovat ainoa keino mitata tuloksia

Useimmiten mittaamisen ongelmat johtuvat siitä, että ei ole asetettu selkeitä, mitattavia tavoitteita.

Tutkimus on osa Suoramarkkinointi-instituutin Digitaalinen Viestintä ja Asiakkuudet -tutkimusprojektia. Projektissa tutkitaan miten yritykset voivat hyödyntää digitaalisia kanavia asiakassuhteiden luomisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä, ja miten asiakkaat kokevat arvoa digitaalisen kanavien käytöstä. Projekti jatkuu vuoden 2003 loppuun saakka.