BlogiDagmar 01.11.2018

Vaikuttajasopimus turvaa selustaa ja vähentää väärinkäsityksiä

Digitaalinen markkinointi Markkinointiviestintä Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi muuttuu yksittäisistä kampanjalähdöistä kohti pitkäjänteisempää yhteistyötä, ja brändit kiinnittävät vaikuttajia keulakuvikseen. Mitä laaja-alaisempi yhteistyö vaikuttajan kanssa on suunnitteilla, sitä suuremmalla syyllä panostuksia kannattaa laittaa myös vaikuttajasopimuksen solmimiseen ennen yhteistyön alkamista.

Vaikuttajakampanjan laajuudesta riippumatta on yhteistyön alkaessa tärkeää määritellä yhteistyön tavoitteet, odotukset ja reunaehdot. Kirjallinen briiffi varmistaa, että halutut asiat tulevat varmasti oikein, eikä väärinkäsityksiä pääse syntymään. Virallinen vaikuttajasopimus on järeämpi tapa turvata selustaa. Sopimuksen tärkein tehtävä on määrittää sisällöntuotannon reunaehdot, oikeudet ja velvollisuudet sekä varautua myös mahdollisiin ei-toivottuihin tilanteisiin.

Vaikuttajasopimuksissa huomioitavia asioita

Sopimuksen osapuolet. Solmitaanko yhteistyösopimus brändin ja vaikuttajan välillä, vai toimivatko sopimuskumppaneina brändiä edustava mediatoimisto ja esimerkiksi useampaa vaikuttajaa edustava toimisto? Huomioi myös sopimuksen lainvoimaisuus, jos sopimusosapuolena oleva vaikuttaja on alaikäinen.

Yhteistyön sisältö ja kesto. Määrittele selkeästi, millaisia osa-alueita yhteistyö sisältää, mitä kanavia yhteistyö koskee ja kuinka kauan se kestää. Huomioi sisällöllinen ohjeistus ja esimerkiksi se, ettei yhteistyössä tuotettu materiaali saa olla alistavaa, halventavaa tai muulla tavalla loukkaavaa. Haluatko saada sisällöt hyväksyttäväksi ennen julkaisua?

Palkkiot ja muut kulut. Kirjaa ylös yhteistyöstä maksettavan palkkion suuruus ja se, maksetaanko palkkio osissa vai kokonaisuutena tiettyjen ehtojen täyttyessä. Kuuluuko yhteistyöhön tuotteita, laitteita, kuvauslainaan toimitettavia asioita tai palvelun koekäyttöä? Saako vaikuttaja pitää omanaan asioita yhteistyön päätyttyä? Kuka tällöin maksaa mahdolliset verot ja muut kustannukset?

Oikeudet sisältöihin. Missä määrin brändi saa käyttää vaikuttajan nimeä ja sisältöjä omissa kanavissaan, miten brändi saa ja voi esiintyä vaikuttajan kanavissa? Onko brändillä oikeus hyödyntää sisältöjä ilman erillistä korvausta vai maksetaanko lisäkorvauksia esimerkiksi kuvien käytöstä mainonnassa?

Kilpailukielto. Yhteistyön uskottavuuden kannalta on tärkeää, että vaikuttajan kanavissa ei yhteistyön aikana esiinny kilpailijan brändiä ja tarjoamaa. Varmista siis yksinoikeus ja sen kesto, sekä tästä mahdollisesti aiheutuvat korvaukset.

Kaupallisen yhteistyön merkitseminen. Mainostava yritys on viimekädessä vastuussa kaupallisten sisältöjen läpinäkyvyydestä myös yhteistyökumppaneina toimivien vaikuttajien kanavissa. Kaikista yhteistyön puitteissa tuotetuista sisällöistä on käytävä selkeästi ilmi niiden kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan.

Sopimuksen raukeaminen. Onko vaikuttaja korvausvelvollinen rikkoessaan sopimusta? Raukeaako yhteistyö, jos vaikuttaja ei syystä tai toisesta pysty toteuttamaan sisältöjä, vai onko vaikuttajatoimistolla oikeus vaihtaa tilalle toinen tekijä?

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA