Töitämme 31.10.2022

Kesko otti haltuun tiedolla johdetun kasvumarkkinoinnin

Markkinoinnin tuloksellisuus Myynnin kasvattaminen Tiedolla johtaminen Kasvumarkkinointi Markkinoinnin tehostaminen Strateginen konsultointi Data Science

Kesko rakensi yhdessä Dagmarin kanssa ketterän toimintamallin, jolla datan hyödyntäminen ja tiedolla johdettu tekeminen tuotiin lähemmäs kaikkia organisaation asiantuntijoita. Pilotti käynnisti kulttuurin muutoksen kohti täysin uudenlaista, kokeilevaa markkinointia koko Keskon pt-kaupan organisaatiossa.

Lähtökohta

Toimintaympäristömme nopea muuttuminen ennalta-arvaamattomaksi on nostanut esille tarpeen nopeaan
reagointiin ja uudenlaiseen kasvun mahdollisuuksien etsimiseen. Markkinoijat tavoittelevat pääsyä irti kampanjois-
ta kohti asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden parempaa tunnistamista sekä fiiliksestä kohti dataohjautuvaa pää-
töksentekoa.
Kesko tunnisti saman haasteen: miten saada data-analyytikoiden lisäksi kaikki muutkin organisaation asiantuntijat
ottamaan data osaksi arkeaan ja tekemään markkinointia ja päätöksiä tiedolla johdetusti?

Ratkaisu

Kesko ja Dagmar tarttuivat haasteeseen yhdessä ja alkoivat rakentaa Keskon asiantuntijoille tiedolla johdetun
kasvumarkkinoinnin toimintamallia. Päämääränä oli, että jokainen Keskon markkinoinnin asiantuntija voi tutkia dataa
helposti, tehdä päätöksiä sen pohjalta ja kasvattaa samalla osaamistaan. Suuri määrä dataa tuli saada jäsenneltyä
asiantuntijoille mahdollisimman käytettävään muotoon, itsenäisesti arjessa hyödynnettäväksi.

Tiedolla johtaminen tarkoittaa yhä enemmän sitä, että jokainen asiantuntija löytää omat keinot ja tavat vaikuttaa yrityksen tärkeimpiin liiketoiminnallisiin mittareihin.

Caroline Nykter, Director, Digital Marketing & Marketing Development, Kesko

Toteutus

Tiedolla johtaminen ja testauskulttuuri jalkautettiin osaksi Keskon asiantuntijoiden arkea kolmessa vaiheessa

 1. Rakennusvaihe
  Suunnittelimme ja rakensimme Keskon tarpeisiin vastaavan toimintamallin, joka sisälsi strukturoidun testiprosessin
  ja tarkan dokumentoinnin sekä testien seurannan. Olennaisena osana rakennusvaihetta luotiin yhteinen kulttuuri,
  jonka keskiössä ovat luottamus ja rohkeus sekä selkeät vastuut ja velvollisuudet. Tiedolla johdetun toimintamallin
  peruskivenä toimi data ja sen demokratisointi: data oli saatava kaikkien asiantuntijoiden käyttöön helposti tulkitta-
  vassa muodossa.
 2. Testaaminen sprinteissä
  Toimintamallin harjoittelu aloitettiin käynnistämällä 3 viikon kasvusprintit pilotti-kasvutiimin kanssa. Tärkeintä oli
  päästä testaamisessa alkuun. Samalla pidimme huolen, että testaaminen oli aidosti merkityksellistä. Aikaisemmin
  vain data-analyytikkojen käyttämä ja tarpeen mukaan asiantuntijoille jakama data tuotiin kaikkien saataville
  helppokäyttöisessä muodossa. Tilastollisen testaamisen menetelmät ja jatkuva dataan peilaaminen auttoivat
  pitämään fokuksen oikeana.
 3. Jalkautus
  Modernin markkinoinnin toimintamalli muokkautui pilottitiimin kokemusten perusteella. Testauskulttuuri oli seuraa-
  vassa vaiheessa tarkoitus jalkauttaa osaksi olemassa olevia toimintamalleja ja opit pilottitiimin prosessista saadaan
  jakoon laajemmin koko organisaatiolle vaiheittaisen jalkautuksen aikana.

Opit matkalla kohti ketterää, kokeilevaa markkinointia

KESKON JA DAGMARIN PILOTISSA ONNISTUTTIIN LÖYTÄMÄÄN HYVIN TYÖTÄ OHJAAVIA MITTAREITA, JOIDEN AVULLA JOKAINEN ASIANTUNTIJA VOI TOIMIA DATALÄHTÖISESTI.

Caroline Nykter, Director, Digital Marketing & Marketing Development, Kesko

Pilotti käynnisti kulttuurin muutoksen kohti täysin uudenlaista, kokeilevaa markkinointia koko Keskon PT-kaupan
organisaatiossa. Onnistuimme tuomaan datan hyödyntämisen ja tiedolla johdetun tekemisen lähemmäs asiantun-
tijoita sekä rakentamaan rohkeasti itseohjautuvan, positiivisen kasvun kulttuuria.

Keskeisimmät opit projektistamme ovat:

 1. Kulttuurilla ja toimintamalleilla on valtava merkitys siinä, että kaikki toiminta pohjaa dataan ja siitä tuotettuun
  näkemykseen – tavoitteita ja jatkuvaa kasvua unohtamatta.
 2. Uuden toimintamallin jalkauttaminen vie aikaa – enemmän kuin haluaisimme ajatella. Muutos on aina
  raskasta ja haastavaa, resurssit ovat tiukalla.
 3. Asiantuntijat on tärkeää sitouttaa mukaan toimintamallin kehittämiseen, jotta motivaatio tekemiseen säilyy
  ja uudet rutiinit löytävät paikkansa arjesta.
 4. Iso muutosprosessi ei tarjoa lyhyen aikavälin ulosmitattavia tuloksia, mutta investoitu pääoma maksaa
  itsensä takaisin oppimisen ja toimintamallien kehittämisen kautta. Sinnikkyys palkitaan!