Töitämme 04.02.2021

Visma Solutionsin erilainen B2B-vaikuttajamarkkinointi

Brändin kehittäminen Digitaalinen markkinointi Luovat sisällöt Markkinointiviestintä Brändi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointia hyödynnetään B2B-puolella vielä melko vähän. Ja sekin tapahtuu useimmiten LinkendInissä ja Twitterissä, joissa esimerkiksi omien toimialojensa spesialistit ja liike-elämän henkilöbrändit pääosin vaikuttavat.

Dagmarin Client Manager Ulla-Maria Ihalainen kertoo, miten vaikuttajastrategiaa ja -markkinointia ryhdyttiin rakentamaan taloushallinnon palveluistaan tunnetun Visma Solutionsin kanssa – pääkanavana Instagram.

Yksi vuoden 2021 vaikuttajamarkkinoinnin trendeistä on siirtyminen yksittäisistä vaikuttajakampanjoista pitkäaikaisempaan brändiyhteistyöhön. Vaikuttajamarkkinointi on nyt systemaattisempaa, kokonaisvaltaisempaa ja suunnitelmallisempaa.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Visma Solutionsin vaikuttajayhteistyö, joka roolitettiin osaksi kokonaismarkkinointia ja vuosisuunnitelmaa. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla ryhdyttiin tukemaan pitkäjännitteisesti Netvisor-taloushallinto-ohjelmiston ja Visma Sign sähköisen allekirjoituspalvelun muuta markkinointia. Lisäämään palvelujen tunnettuutta ja suosittelua yritysten liiketoiminnan tehostajina ja helpottajina.

Visma Solutionsin Content Producer Ani Rumpu listaa haasteita, joita yhteistyöllä lähdettiin taklaamaan:

”Yksi merkittävimmistä myynnin esteistä alalla on tiedon puute. Yrittäjät eivät tunne kaikkia hyötyjä, joita taloushallinnon digitalisoinnista voi saada ja kuinka paljon aikaa se säästää. Toinen myynnin este on pelko. Pelätään muutosta, hintaan tai käyttöönoton kuviteltua vaikeutta. Kolmas este on tyytyminen nykytilanteeseen: ’Meillä menee ihan hyvin näinkin, miksi muuttaa mitään.’ Vaikka tosiasia on se, että digitalisointi on välttämätöntä niin yritysten oman liiketoiminnan ylläpitämisen kuin valtionhallinnon digitalisaatiohankkeiden vuoksi.”

Ani Rumpu, Content Producer, Visma Solution

Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijat arvioivat brändille sopivimmat vaikuttajat

Yhteistyön pääkohderyhmäksi valittiin nuoret yrittäjät ja/tai yrittäjyyttä suunnittelevat. Siksi vaikuttajilla tuli olla ns. yrittäjäuskottavuutta kohderyhmän keskuudessa ja mielellään jo kokemusta palveluista niiden käyttäjänä. Palvelujen aktiivinen käyttö ja omat kokemukset syventäisivät yhteistyötä.

Kattavan toimiala- ja yritysbriefin jälkeen käynnistettiin systemaattinen vaikuttajakartoitus, jossa profiloitiin 20 erilaista vaikuttajaa.

Dagmarin vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijat arvioivat brändille potentiaaliset vaikuttajat puolueettomasti. Kartoituksessa käytettiin vaikuttajatyökalua, jolla saatiin seuraajien demografisia tietoja sekä voitiin tarkastella vaikuttajan sisältöjen sopivuutta yhteistyöhön.

Vaikuttajia kartoitettiin laajasti myös sosiaalisen median ulkopuolelta.

Vaikuttajiksi valikoituivat hyvinvointialan pitkän linjan yrittäjä Jutta Larm ja energinen sarjainnostuja Johannes Laine. Molemmat olivat jo Visma Solutionsin palveluiden tyytyväisiä käyttäjiä ja innostuneita ajamaan yrittäjien asiaa, joten yhteistyön aloittaminen helmikuussa 2021 oli luontevaa.

Molemmilla Instagram toimii aktiivisimpana somekanavana ja tavoittaa hyvin kohderyhmää, joten siitä tuli luonteva paikka sisältöjen julkaisulle.

Sisältöstrategia ja -teemat ohjaavat onnistuneeseen vaikuttajayhteistyöhön

Visma Solutionsille suunniteltiin sisältötsrategia, johon valittiin kolme sisältöteemaa. Niiden ympärille ryhdyttiin rakentamaan toimenpiteitä, joilla lähdettiin vastaamaan tunnistettuihin haasteisiin ja etenemään kohti tavoitteita.

Strategiassa määritetyt sisältöteemat workshopattiin tarkemmin yhdessä Dagmarin ja Visma Solutionsin kanssa ennen vuosikellon rakentamista ja vaikuttajien briefaamista. Teemoihin syventyminen yhdessä kaikkien kolmen osapuolen kesken oli erittäin antoisaa, ja lopputulos oli kaikille kirkas.

Teema 1 Yrittäjän ajankäyttö.
Vaikuttajat keskittyvät puhumaan yrittäjän arjesta ja siitä, miten oma aika kannattaa käyttää omaan ydinosaamiseen.

Teema 2 Digitaalisuus yrittäjän arjessa.
Syvennytään vaikuttajan kanssa palvelujen käyttöliittymiin. Mitä palveluista saadaan irti ja millaisia hyötyjä niistä on yrittäjän arjessa? Miksi datan ja digitaalisuuden hyödyntäminen on tärkeää ja suositeltavaa yrittäjille?

Teema 3 Ennakkoluulojen kumoaminen.
Kumotaan mahdollisia palveluihin liittyviä ennakkoluuloja. Kerrotaan vaikuttajien avulla työkalujen helppokäyttöisyydestä ja monipuolisuudesta sekä hyödyistä yrittäjän arjessa.

Jotta yhteistyöhön liittyvä viestintä tuntuisi luontevalta sekä vaikuttajien itsensä että heidän seuraajiensa mielestä, tehtiin yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä yhteistyöllä halutaan saada aikaan. Vaikuttajat on todella tärkeää perehdyttää mahdollisimman hyvin brändiin, kampanjan ydinviestiin, tavoitteisiin ja kohderyhmään. Näin heidän on helpompi sisäistää, millainen sisältö vastaa tavoitteita.

Valittujen teemojen avulla vaikuttajat integroitiin vahvasti osaksi kokonaisuutta. He suunnittelivat itse teemojen ympärille luontevat sisällöt vuosikellon pohjalta.

Vaikuttajamarkkinoinnille määriteltiin tulostavoitteet ja niille mittarit

Kun tavoitteet oli asetettu, niille määriteltiin myös mittarit, joita seurataan yhteistyön aikana. Vaikuttajamarkkinointi toimii esimerkiksi hyvänä brändimielikuvan vahvistajana tai ohjaavana toimenpiteenä suoraan konversioon.

Molempia on helppo mitata erilaisten brändi- ja konversiotyökalujen avulla. Muita tyypillisiä, vieläkin helpommin mitattavia tuloksia ovat esimerkiksi tavoittavuus, sisällön parissa vietetty aika tai sitoutuminen sisältöön.

Visma Solutionsin tapauksessa oman haasteensa toi se, että nyt ryhdyttiin kokeilemaan jotain täysin uutta. Asetetut tavoitteet ovat kuitenkin osoittautuneet melko onnistuneiksi.

Ensimmäisten kuukausien aikana on mitattu erityisesti vaikuttajayhteistyön kautta saatua liikennettä. Molempien vaikuttajien osalta tavoitteet on lähes saavutettu, Johanneksen tavoitteet ovat jopa hieman ylittyneet.

”Olemme erittäin tyytyväisiä vaikuttajavalintoihimme ja yhteistyöhön heidän kanssaan. He ovat omaksuneet ydinviestimme erinomaisesti. Molemmat kommunikoivaat omalla tyylillään, mutta silti yrityksemme näköisesti. Erityisen hienoa on ollut huomata, että vaikuttajien kautta verkkosivuillemme tuleva liikenne on selkeästi sitoutuneempaa kuin muista kanavista sivuille tuleva.”

Ani Rumpu, Content Producer, Visma Solution

Visma Solutionsin B2B-vaikuttajamarkkinoinnin sisältöjä voi seurata Instagramissa Jutan ja Johanneksen profiilissa.